top of page

Lyddæmpertilladelse til jagt i udlandet – Tilladelse meddelt 12. marts 2021

Af Mikkel Elsborg Jeg købte i efteråret ny lyddæmper, som jeg gerne ville have med på jagt i udlandet, blandt andet i Sverige. Men grundet ændring af den danske våben bekendtgørelse (1. juli 2020) hvor lyddæmper fremover var underlagt riffeltilladelse meddelte Politiet Administrative Center at jeg ikke havde brug for en særskilt tilladelse til lyddæmper, hvilket de havde ret i, såfremt jeg udelukkende benyttede lyddæmper på jagt i Danmark. Det påpegede jeg ved første ansøgning at jeg var bekendt med, men at ved jagt i eksempelvis Sverige var der fortsat krav om lyddæmper tilladelse efter svensk lovgivning. Jeg kunne medbringe min lyddæmper lovligt såfremt jeg ved et toldkontor deklarerede en eksporttilladelse ved udrejse og importtilladelse ved hjemrejse. Ved eksempelvis rejse til Sverige skulle jeg så elektronisk meddele min riffel og ammunition – Fra Nordsjælland køre til nærmeste toldkontor og foretage udførsel af lyddæmper og samme ved indførsel på returen.SVAR FRA PAC - Vedr. ansøgning om tilladelse til lyddæmper (modtaget 26.02.2021) Du har søgt om tilladelse til en lyddæmper.

Grundet ændringer, behøver du ikke en særskilt tilladelse til en lyddæmper, hvis du ønsker at benytte lyddæmperen på din jagtriffel til jagtbrug. Du kan derfor frit erhverve en lyddæmper på grundlag af din riffeltilladelse, som jeg efter et opslag i vores våbensystem kan se, du har. Læs mere om ændringen sidst i brevet.

Jeg har derfor besluttet at henlægge din ansøgning uden at foretage mig yderligere.

Såfremt din ansøgning vedrører lyddæmpere til brug på et haglgevær eller et luft- og/eller fjedervåben, eller hvis din ansøgning vedrører lyddæmpere til andet end jagtbrug, bedes du oplyse Midt- og Vestjyllands Politi, Våbenafdelingen, herom, hvorefter behandlingen af din ansøgning vil blive genoptaget.

Ændringen Den 1. juli 2020 er våbenbekendtgørelsen ændret, hvilket betyder, at såfremt du i forvejen har tilladelse til et riflet våben, der benyttes til jagt, tillige har mulighed at erhverve lyddæmpere, der passer til det pågældende våben.

De nye regler gælder også for de personer, der den 1. juli 2020 har tilladelse til en riffel, der er givet til jagtbrug.

Nu var jeg umiddelbart af den opfattelse at jeg klart have tilkendegivet min intention om jagt i EU og i øvrigt øst, vest og syd for Danmark, hvor man ikke delte den danske våbenbekendtgørelses ændring, og fortsat betragtede en lyddæmper som en individuel våbendel med krav om særskilt tilladelse. Da jeg undersøgte om det var muligt at få optaget lyddæmper i våbenpasset blev jeg gjort opmærksom på at tilladelsen til riffel i Danmark inkluderede lyddæmper, men eftersom jeg ikke kunne finde et EU regulativ der bekendtgjorte at dette var en EU standard, valgte jeg at forstå afslaget som en misforståelse og rettede endnu engang henvendelse til PAC med ansøgning om tilladelse, og igen med på tidligere fremsendte grundlag. Endnu engang modtog jeg ny dateret skrivelse fra PAC med ovenstående afslag.

Umiddelbart kunne jeg ikke acceptere en forringelse af betingelser ved jagt i udlandet, men havde samtidig en fuld forståelse for den danske forbedring. Da jeg nu to gange havde fået afslag fra PAC valgte jeg at dele min manglende forståelse med Justitsministeriet samt to politiske ordførere som deres respektive politiske partiers ansvarlige for våbenbekendtgørelsen om min manglende indsigt og problemstilling fremsendt 26.02.2021

SVAR FRA JM – Modtaget 16 marts 2021

Tak for din henvendelse til Justitsministeriet af 26. februar 2021 vedrørende tilladelser til lyddæmpere og anmodning om ændring/dispensation til skriftlig tilladelse på lyddæmpere.

Justitsministeriet kan generelt oplyse, at det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære eller anvende lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben, jf. våbenlovens1 § 2, stk. 1, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 7.

I medfør af våbencirkulærets2 § 7, stk. 2, meddeles jagttegnsindehavere, der meddeles tilladelse til et riflet våben til jagtbrug, samtidig tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere, der passer til det riflede våben. Af våbenbekendtgørelsens3 § 65 fremgår det endvidere, at jagttegnsindehavere, der den 1. juli 2020 har gyldig tilladelse til riflede våben til jagtbrug i hele riffeltilladelsens gyldighedsperiode kan erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere til disse våben uden at søge særskilt tilladelse herom.

Udgangspunktet er derfor, at der ikke udstedes en særskilt tilladelse til f.eks. besiddelse af lyddæmpere, når dette i forvejen er dækket af anden gyldig våbentilladelse.

Der kan dog i særlige tilfælde meddeles tilladelse til lyddæmpere, som i forvejen er dækket på en anden våbentilladelse, jf. våbencirkulærets § 7, stk.1, 2. pkt.

Ved justitsministerens besvarelse af 1. marts 2021 af spørgsmål nr. 621 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, har Rigspolitiet oplyst, at et sådan særligt tilfælde eksempelvis kan være, hvis en jagttegnsindehaver er blevet mødt af et krav om våbentilladelse fra en udenlandsk myndighed. Det forhold, at en jagttegnsindehaver oplyser over for Politiets Administrative Center, at den pågældende skal på jagtrejse, udgør dog ikke i sig selv et særligt tilfælde.

Rigspolitiet har endvidere oplyst, at Rigspolitiet har haft kontakt med de svenske myndigheder med henblik på at orientere disse om ændringerne af de danske regler for lyddæmpere, som trådte i kraft pr. 1. juli 2020, hvilket i løbet af efteråret 2020 resulterede i, at praksis ved svenske toldekspeditioner blev ændret.Billedet er udelukkende for illustration, Sverige 2019

Du kan finde den fulde besvarelse via følgende link: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/REU/spm/621/index.htm

1 Lovbekendtgørelse 2019-08-29 nr. 920 om våben og eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer.

2 Cirkulære 2016-12-01 nr. 10222 om våben og ammunition m.v. med senere ændringer.

3 Bekendtgørelse 2016-12-01 nr. 1444 om våben og ammunition m.v. med senere ændringer.

Jeg modtog i dag 16. marts 2021 ovenstående skrivelse fra Justitsministeriet med besvarelse på min henvendelse. To timer senere modtog skrivelse fra Rigspolitiet i min E-Boks, og tænkte med det samme …. Kontrolafgift……. Men til min store glæde var det var fra PAC, der kunne meddele mig skriftlig tilladelse på lyddæmper ansøgt. (Bemærk tilladelsesdato efter tidligere afvisninger). Om tilladelsen blev givet på baggrund af afslag nummer et, afslag nummer 2 eller efter henvendelse til JM fortæller historien ikke noget om, men tilladelse givet er fyldestgørende for mig.

2.079 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page