top of page

ADFÆRDSKODEKS (Code of Conduct)
Revision: AN-ADFÆRDSKODEKS 2021-R1

Introduktion

I AN arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks. Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejdere og instruktører med at fastholde en etisk adfærd verden over.
Det kalder vi for vores Code of Conduct. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Respekt for og overholdelse af loven er en ubestridt prioritet for AN og overholdelse af de forskellige juridiske og lovgivningsmæssige rammer, der gælder i de jurisdiktioner, hvor virksomheden opererer, er det grundlag, hvorfra AN kan beskytte sin integritet og sit omdømme.


Formål med Code of Conduct

Code of Conduct er en samling af regler og politiske erklæringer, der skal hjælpe medarbejderne og instruktører i deres daglige beslutningstagning.
Det opstiller retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig i forhold til kursusister, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.

Code of Conduct gælder for alle medarbejdere, instruktører og kursister i AN regi, og det er vigtigt, at enhver medarbejder forstår og overholder det.
For at sikre, at enhver medarbejder og kursist kender Code of Conduct, er hver leder ansvarlig for, at det er kendt og bliver overholdt i deres respektive team og events.


Overtrædelse af Code of Conduct

Manglende overholdelse af Code of Conduct kan resultere i dårligere omdømme for medarbejdere og instruktører og AN og kan medføre straf i henhold til loven eller sanktioner i henhold til bestemte sæt af regler.
Disciplinære foranstaltninger kan komme på tale i tilfælde af alvorlige overtrædelser af kodeks og kan medføre irettesættelse, bøde eller afskedigelse for ansatte og instruktører, samt bortvisning af kursister, ophør af samarbejde og aflysning af events.


Menneskerettigheder

AN overholder alle relevante love og regler, der sigter mod beskyttelse og fremme af menneskerettigheder globalt og på arbejdet.

AN ser sine ansatte og instruktører som sit største aktiv. Hver medarbejder er værdifuld, og sammen danner de grundlaget for AN's succes.

Det er vigtigt, at medarbejderne behandler alle med værdighed og respekt. AN accepterer ikke forskelsbehandling på grund af etnisk baggrund, køn, religion, alder eller seksuel orientering. Diskriminerende adfærd eller chikane af nogen art tolereres ikke.

Vi træner vores medarbejdere og instruktører i menneskerettigheder, respekterer deres ret til foreningsfrihed.


Børnearbejde

AN støtter alle bestræbelser på at udrydde børnearbejde på lang sigt. I mellemtiden vil vi sikre, at FN's konvention om barnets rettigheder overholdes i alle aktiviteter, vi deltager i.

AN kræver en minimumsalder på 15 år for ansatte, og børn i alderen 15-18 år kan aldrig udføre anstrengende eller potentielt farlige arbejdsopgaver.
Desuden skal børn i alderen 15-18 år altid være under opsyn og understøttes med træning og hyppige dialoger med deres overordnede. Barnets bedste interesse er altid en prioritet.


Anti-korruption, bestikkelse og svig

AN fordømmer korruption i alle dens former og tolererer den ikke i sin forretning eller med sine forretningspartnere. Hvis medarbejdere er involveret i bestikkelse eller korruption, kan de blive holdt personligt kriminelt ansvarlige og blive underkastet disciplinære forholdsregler.

De tre følgende principper gælder:

• AN og dens medarbejdere accepterer eller søger ikke at opnå bestikkelse i nogen form.
• AN foretager ikke og accepterer ikke smørelse eller returkommission af nogen art.

• AN's medarbejdere giver eller modtager ikke gaver med mere end symbolsk værdi, bortset fra gaver, der gives eller modtages i særlige situationer.


Grænsen mellem rigtigt og forkert kan undertiden være svær at trække på grund af forskelle i lokale kulturer, skikke og vaner. Hvis du er i tvivl, bør du afklare denne tvivl AN's ledelse.

AN tolererer ikke nogen form for svig, herunder tyveri, underslæb, hvidvaskning af penge eller misbrug af virksomhedens ejendom.


Gaver og underholdning

I normale forretningsforhold tilbydes, gives og modtages fra tid til anden gaver (inklusive underholdning). Alle medarbejdere skal udvise stor omhu med hensyn til gaver til og fra kunder, leverandører eller andre, som de kommer i professionel kontakt med.

Håndtering af fortrolige oplysninger

Alle ansatte og instruktører har pligt til, ifølge loven, at beskytte fortrolige oplysninger, uanset om de indhentes fra kunder, tilknyttede virksomheder, leverandører eller kilder inden for AN.
Fortrolige oplysninger må ikke videregives til tredjepart uden ejerens samtykke.

Forhold til samarbejdspartnere

AN ønsker at hjælpe med at fremme sociale og miljømæssige forbedringer hos vores samarbejdspartnere.

AN forventer, at vores samarbejdspartnere overholder nationale love og internationalt anerkendte standarder og konventioner for etiske, miljømæssige og sociale forhold.


Forhold til kunder og kursister

Målet er at sikre, at kunderne stoler på AN og oplever værdiskabende relationer.

Al kommunikation gennem alle kanaler til alle målgrupper skal være åben, sandfærdig og utvetydig.

Vi behandler hinanden ordentligt og det er gensidigt mellem AN og kunder samt kursister. 


Håndtering af klager
AN skal behandle klager fra kunder eller tidligere kunder hurtigt og retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love og regler. 

bottom of page